Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Danh bạ điện thoại và Email

  STT Tên cán bộ Chức vụ Di động Email
  1 Nguyễn Đình Huy Cán bộ Khuyến nông - Thú y 0985629407
  2 Lương Hữu Nhẫn Chuyên trách Nông thôn mới 0972750453 ntmcamson@gmail.com
  3 Nguyễn Thị Thương Văn thư 0981424486 nguuyenthuong180188@gmail.com
  4 Trương Văn Thành Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường 0963792702 camsonthanh@gmail.com
  5 Nguyễn Thị Thao Công chức Văn hóa - Xã hội 0979137855 thaocscamson@gmail.com
  6 Võ Văn Thạch Công chức Văn hóa - Xã hội 0975914475 ngocthach.ct.cm@gmail.com
  7 Phan Thị Vân Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0979121227 phanvantpcs@gmail.com
  8 Trương Văn Đản Công chức Văn phòng Thống kê 0972740826 truongdanvpubcs@gmail.com
  9 Lê Thị Loan Công chức Văn phòng Thống kê 0973779238 leloansp6688@gmail.com
  10 Lương Hữu Hưng Phó Chủ tịch UBND xã 0357745135 hluonghuu35@gmail.com
  11 Lê Ngọc Long Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã 0982454529 lengoclongcs@gmail.com
  12 Nguyễn Đăng Chiến Phó Chủ tịch HĐND xã 0335208299 dangchien.8388@gmail.com
  13 Nguyễn Trọng Phượng Chủ tịch UBMTTQ xã 0983416366 nguyentrongphuongcs@gmail.com
  14 Hoàng Văn Hiệp Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã 0982267577 hoangvanhiepcs1978@gmail.com
  15 Lương Hữu Tiến Bí thư Đảng ủy 0988207579 luongtienctcs@gmail.com